3 . علم و دانش عثمان و ديگران!

3 . علم و دانش عثمان و ديگران!
آن گاه ابن حزم اندلسى علم و دانش عثمان و ديگران را مطرح مى كند و مى گويد: عثمان چنين عمل كرده... و اين عايشه است و اين حفصه... و اين هم عبداللّه بن عمر... و اين زيد بن ثابت... .
با اين وجود حتى در يك مورد هم ديده نشده كه ابن حزم در مسأله اى بگويد: «اين جا على بن ابى طالب مسأله را نمى دانست و براى فهم آن به ديگرى مراجعه كرده تا به حكم آن آگاه شود». آن چه آورديم از كتاب الإحكام في اصول الأحكام بود.1

1 . الاحكام فى اصول الاحكام: 2 / 151 ـ 153.

امامت اميرالمؤمنين عليه السلام در سنجش خرد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=19&mid=107&pgid=832