روايت مسروق بن اجدع از عايشه

روايت مسروق بن اجدع از عايشه
در بررسى حديث از طريق مسروق بن اجدع از عايشه، با اشكالات ذيل مواجه مى شويم:
1 . اين حديث را ابووائل (شقيق بن سلمه)، از مسروق روايت مى كند. عاصم بن بهدله در مورد شخصيّت ابووائل گويد:
به ابووائل گفته شد: كداميك از آن دو نزد تو محبوب تر است: على يا عثمان؟
گفت: على نزد من محبوب تر بود، بعد عثمان محبوب تر شد]![1
2 . طبق نقل نَسائى و احمد بن حنبل، نعيم بن ابى هند از ابووائل روايت مى كند كه در گذشته پيرامون شخصيّت نعيم آگاهى يافتيم.
احمد به دو طريق اين روايت را به نعيم بن ابى هند مى رساند. در يكى از اين دو طريق راويى كه از نعيم روايت را نقل مى كند «شبابة بن سوار» است. رجال شناسان در شرح حال او مى گويند: شبابه به ارجاء معتقد بود و مردم را به سوى آن دعوت مى كرد. به همين جهت احمد بن حنبل او را ترك كرد و با تاختن به وى او را از اعتبار مى انداخت.
ابوحاتم نيز در مورد او اين گونه اظهار نظر كرده است: نمى توان به حديث او استناد كرد.2
جلال الدّين سيوطى در همان فائده مذكور او را آورده است. ابن حجر نيز در شرح حال او مطالبى را آورده كه بيان گر دشمنى او با اهل بيت پيامبر صلى اللّه عليه وآله است.3

1 . تهذيب التهذيب: 4 / 275.
2 . تهذيب التهذيب: 4 / 274، تاريخ بغداد: 9 / 298.
3 . تهذيب التهذيب: 4 / 275.

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=70&pgid=506