روايت عبداللّه بن زمعه

روايت عبداللّه بن زمعه
يكى از راويان اين حديث، «عبداللّه بن زمعه» است. ابوداوود به دو سند اين حديث را از او روايت كرده است كه محور هر دو روايت زُهْرى است كه در گذشته به شرح حالش اشاره شد.

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=70&pgid=495