روايت عبداللّه بن عمر

روايت عبداللّه بن عمر
آن سان كه ملاحظه شد، يكى از راويان روايت مذكور «عبداللّه بن عمر» بود. به نظر مى رسد اين روايت نيز از عايشه نقل شده است. همان گونه كه مسلم آن را از عبدالرزّاق، از معمر، از زُهْرى، از حمزة بن عبداللّه بن عمر، از عايشه روايت كرده است; ولى بخارى آن را به سندش از زُهْرى، از حمزه، از پدرش روايت كرده كه گويد:
«هنگامى كه بيمارى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شدّت يافت...».

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=70&pgid=492