8 ـ بيعت ناگهانى

8 ـ بيعت ناگهانى
و آن گاه كه عمر به خلافت رسيد، طى سخنانى گفت: بيعت با ابوبكر كارى ناگهانى و بى انديشه بود كه مسلمانان از شرّش در امان ماندند. پس اگر كسى به همچو بيعتى بازگشت او را بكشيد(1).

(1) صحيح بُخارى: 6 / 2505، الصواعق المحرقة: 10، تاريخ الخلفاء: 67.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=422