7 ـ خلافت از آنِ كيست؟

7 ـ خلافت از آنِ كيست؟
و سرانجام آن گاه كه زمان مرگ ابوبكر فرا رسيد گفت: دوست داشتم از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بپرسم اين امر از آنِ كيست تا كسى در صدد آن بر نيايد. دوست داشتم پرسيده بودم آيا در اين امر براى انصار بهره اى است؟(1)

(1) تاريخ الطبرى: 2 / 620، العقد الفريد: 2 / 250، الامامة والسياسه: 1 / 24، مروج الذهب: 2 / 309.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=421