6 ـ فسخ بيعت

6 ـ فسخ بيعت
بعد از آن كه با ابوبكر به عنوان خليفه بيعت شد، رو به حاضرين كرد و گفت:
«بيعت با مرا فسخ كنيد، فسخ كنيد; زيرا كه من بهترين شما نيستم...»(1).

(1) الامامة والسياسه: 1 / 20، الصواعق المحرقه: 11، الرّياض النّضره: 1 / 251 ـ 253، كنز العمّال: 5 / 252، حديث 14108.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=420