5 ـ بيعت در سقيفه

5 ـ بيعت در سقيفه
فراتر از آن چه بيان شد اين است كه ابوبكر در سقيفه به ابوعبيده و عمر بن خطّاب اشاره كرد و حاضرين را مورد خطاب قرار داد و گفت: «با هر يك از اين دو فرد كه مى خواهيد بيعت كنيد»(1).
آن گاه آنان خلافت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را بين خود به تعارف گذاشته و يكى به ديگرى گفت: «دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم»(2).

(1) بنگريد به: صحيح بُخارى: 6 / 2506، كتاب محاربين از اهل ردّه... حديث 6442، مسند احمد: 1 / 90، مسند عمر بن خطّاب، حديث 393، تاريخ طبرى: 2 / 446، السيرة الحلبيه: 3 / 395 و منابع ديگر.
(2) الطّبقات الكبرى: 3 / 135، مسند احمد: 1 / 58، مسند عمر بن خطّاب، حديث 235، السيرة الحلبيه: 3 / 395.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=419