4 ـ روز سقيفه به چنين حديثى استدلال نشده است

4 ـ روز سقيفه به چنين حديثى استدلال نشده است
از طرفى، اگر حديث اقتدا از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله بود، به طور قطع ابوبكر در روز سقيفه به آن استدلال مى كرد; ولى در هيچ يك از كتاب هاى حديثى و تاريخى نقل نشده است كه ابوبكر به آن حديث بر مردم استدلال كرده باشد; يعنى اگر چنين حديثى وجود خارجى مى داشت، قطعاً نقل شده و شهرت مى يافت، همان گونه كه قضيّه سقيفه و نزاع و ستيزه اى كه در آن روز رخ داده در كتاب ها نقل شده است.
فراتر اين كه، در هيچ موقعيّتى نيافتيم كه ابوبكر به آن حديث استدلال كرده باشد.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=418