3 ـ جواز عصمت

3 ـ جواز عصمت
حديث اقتدا ـ با اين متن ـ بيان گر عصمت ابوبكر و عمر است و احتمال خطاى آن ها را از بين مى برد.
بديهى است كه هيچ يك از مسلمانان در مورد شيخين چنين سخنى نگفته اند; زيرا كه ايجاب اقتدا به كسى كه معصوم نيست، در واقع ايجاب به چيزى است كه از قبيح بودنش ايمنى نيست.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=417