2 ـ جهل به احكام الهى

2 ـ جهل به احكام الهى
معروف است كه شيخين نسبت به بسيارى از مسائل اسلامى ـ در اصول و فروع و حتّى در معانى بعضى الفاظ عربى در قرآن كريم! ـ جاهل بودند. بنا بر اين آيا پيامبر صلى اللّه عليه وآله در مورد كسى كه اين گونه باشد، دستور مى دهد كه از او به طور مطلق اقتدا شود؟ آيا دستور مى دهد به چنين فردى رجوع شود و در تمام اوامر و نواهى از او اطاعت شود؟!

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=416