بطلان حديث اقتدا از نظر دلالت و معنا

بطلان حديث اقتدا از نظر دلالت و معنا
اكنون به مواردى مى پردازيم كه اين حديث را از جهت دلالت و معنا باطل مى كند. در اين زمينه مواردى بيان مى شود:

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=414