14 ـ كلام ابن درويش حوت

14 ـ كلام ابن درويش حوت
«ابن درويش حوت» (درگذشته سال 1097 هـ) نيز درباره حديث اقتدا اظهار نظر كرده است. وى مى گويد:
احمد بن حنبل حديثِ «پس از من به دو نفر; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد» را نقل كرده است. البتّه تِرمذى نيز آن را نقل كرده و حسن دانسته است; ولى ابوحاتِم آن را داراى اشكال مى داند، و بزّار نيز همچون ابن حزم در مورد آن مى گويد: حديث صحيحى نيست.
تِرمذى در روايت ديگرى آن حديث را نقل كرده و آن را حسن مى داند. در آن نقل آمده است: «و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن مسعود تمسّك كنيد».
هيثمى در مورد اين حديث مى گويد: سند آن بى ارزش و واهى است(1).

(1) اسنى المطالب: 48.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=412