نگاهى به شرح حال نورالدّين هيثمى

نگاهى به شرح حال نورالدّين هيثمى
حافظ نورالدين هيثمى، از حافظان بزرگ عامه و از پيشوايان بزرگ آن هاست.
حافظ سخاوى آن گاه كه هيثمى را به حافظ وصف مى كند درباره وى مى نويسد: او در دين، تقوا، زهد، روى آورى به علم، عبادت، دعا و خدمت به استاد عجيب بود... .
استاد ما در معجم خود، هيثمى را اين گونه توصيف مى كند:
او فردى خيّر، آرام، نرم خو و سليم النفس بود. به شدّت نهى از منكر مى كرد و نسبت به استادمان و فرزندانش ـ به خاطر دوست داشتن حديث و اهل آن ـ بسيار پرتحمّل بود... .
برهان حلبى درباره او مى گويد: وى از نيكان قاهره بود.
تقى فاسى درباره او اين گونه اظهار نظر مى كند: متون و آثار بسيارى را از حفظ بود. فردى صالح و خيّر بود.
افقهسى مى گويد: او امامى عالم، حافظ و زاهد بود.
ستايش او نسبت به دين، زهدورزى، ورع و پارسايى و امثال آن بسيار است...(1).
شرح حال او در كتاب هاى مختلفى آمده است(2).

(1) الضوء اللاّمع: 5 / 200 ـ 202.
(2) ر.ك حسن المحاضرة: 1 / 362، طبقات الحفّاظ: 541، البدر الطالع: 1 / 44.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=405