نگاهى به شرح حال شمس الدّين ذهبى

نگاهى به شرح حال شمس الدّين ذهبى
ذهبى معروف تر از آن است كه معرفى شود. او در تاريخ و سيره نويسى، پيشواى متأخّرين از مورخان و سيره نويسان است و نظر او در «جرح و تعديل» نزد آن ها حجّت است. براى آگاهى بيشتر از شرح حال شمس الدّين ذهبى مى توانيد به برخى از منابعى كه حاوى شرح حال او هستند مراجعه نماييد(1).

(1) ر.ك الدّرر الكامنه: 3 / 336، الوافى بالوفيات: 2 / 163، طبقات الشّافعيه: 5 / 216، فوات الوفيات: 2 / 370، البدر الطالع: 2 / 110، شذرات الذّهب: 6 / 153، النّجوم الزّاهره: 10 / 182 و طبقات القرّاء: 2 / 71.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=403