7 ـ كلام ابوالحسن دارقُطْنى

7 ـ كلام ابوالحسن دارقُطْنى
حافظ نامى ابوالحسن دارقُطْنى (درگذشته سال 385 هـ) نيز به نقد حديث اقتدا پرداخته است. وى پس از نقل اين حديث با سند خود از عمرى مى گويد: نقل اين حديث ثابت نشده است و اين عمرى در نقل حديث ضعيف است(1).

(1) ر.ك لسان الميزان: 5 / 240.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=398