نگاهى به شرح حال ابن عَدى

نگاهى به شرح حال ابن عَدى
حافظ ابواحمد ابن عَدى، از بزرگان پيشوايان جرح و تعديل در بين اهل سنّت است. سَمعانى در شرح حال ابن عَدى مى نويسد:
او حافظ دوران خود بود و براى كسب علم و دانش، به اسكندريّه و سمرقند بار سفر بست و بدين منظور به شهرهاى مختلف وارد شد و محضر اساتيدى را درك كرد... وى حافظى با اتقان بود كه در عصر خود نظيرى نداشت... .
حمزة بن يوسف سهمى در اين زمينه مى گويد: از دارقُطْنى خواستم كتابى در ضعفاء محدّثان بنگارد.
گفت: آيا كتاب ابن عَدى را ندارى؟
گفتم: آرى.
گفت: همان كافى است، چيزى بر آن نمى توان افزود(1).
شرح حال حافظ ابو احمد ابن عَدى در كتاب هاى متعدّدى آمده است(2).

(1) الانساب: 2 / 41.
(2) ر.ك تذكرة الحفّاظ: 3 / 161، شذرات الذّهب: 3 / 51، مرآة الجنان: 2 / 381 و منابع ديگر.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=397