6 ـ كلام ابن عَدِى جرجانى

6 ـ كلام ابن عَدِى جرجانى
يكى ديگر از بزرگانى كه از حديث اقتدا ايراد گرفته است، حافظ ابواحمد ابن عَدى (درگذشته سال 365 هـ) است. او اين حديث را از انس بن مالك و در ضمن شرح حال حَمّاد بن دليل در كتاب الضعفاء آورده است.
سيوطى نيز در الجامع الصغير از او نقل مى كند و همان جا تصريح مى كند كه اين حديث را حَمّاد بن دليل براى او با دو سند روايت كرده و اين دو سند را جز حَمّاد بن دليل شخص ديگرى نياورده است(1).

(1) البتّه ما در بخش يكم متن اين دو سند را بيان كرديم، و اشكال آن دو را از نظر ابن عَدى و ديگر علما نقل نموديم. ر.ك صفحه 43 ـ 45 از همين كتاب.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=396