نگاهى به شرح حال ابوبكر نقّاش

نگاهى به شرح حال ابوبكر نقّاش
شرح حال ابوبكر نقّاش در منابع سيره نويسان نگاشته شده است. ذهبى در سير اعلام النبلاء او را اين گونه توصيف مى كند: او علاّمه مفسّر و شيخ قاريان است(1).
البتّه بزرگان ديگر نيز او را با اوصاف بسيار ارزشمندى وصف كرده اند(2).

(1) سير اعلام النبلاء: 15 / 573.
(2) تذكرة الحفّاظ: 3 / 908، تاريخ بغداد: 2 / 201، المنتظم: 7 / 14، وفيات الاعيان: 4 / 298، الوافى بالوفيات: 2 / 345، مرآة الجنان: 2 / 247، طبقات الحفّاظ: 371.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=395