5 ـ كلام ابوبكر نقّاش

5 ـ كلام ابوبكر نقّاش
حافظ بزرگ، ابوبكر نقّاش (درگذشته سال 354 هـ) نيز اين حديث را مورد طعن قرار داده است. حافظ ذهبى پس از آن كه شرح حال احمد بن محمّد بن غالب باهلى را ذكر مى كند، مى گويد: ابوبكر نقّاش گفت كه آن حديث واهى و بى ارزش است(1).

(1) ميزان الاعتدال: 1 / 286.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=394