نگاهى به شرح حال ابو جعفر عُقَيلى

نگاهى به شرح حال ابو جعفر عُقَيلى
شرح حال عُقَيلى را همه سيره نويسان و شرح حال نگاران نگاشته و او را ستوده اند. ذهبى در شرح حال او مى گويد:
مسلمة بن قاسم در مورد عُقَيلى مى گويد كه عُقَيلى جليل القدر و شرافتمند بود و من مانند او را نديدم... و حافظ ابوالحسن ابن سهل قَطّان مى گويد كه ابو جعفر، ثقه، جليل القدر، عالم به حديث و در حفظ احاديث بر همه مقدّم بود. وى در سال 322 هـ وفات يافت(1).
اطّلاعات بيشتر از شرح حال عُقَيلى در كتاب هاى معتبر اهل سنّت وجود دارد(2).

(1) تذكرة الحفّاظ: 3 / 833 ـ 834 .
(2) رك: سير اعلام النبلاء: 15 / 236، الوافى بالوفيات: 4 / 291، طبقات الحفاظ: 346 و منابع ديگر.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=393