3 ـ كلام ابوبكر بزّار

3 ـ كلام ابوبكر بزّار
يكى ديگر از بزرگان علماى اهل سنّت كه اين حديث را باطل دانسته است، حافظ شهير، ابوبكر احمد بن عبدالخالق بزّار (درگذشته سال 292 هـ) و نويسنده كتاب المسند است. البتّه پيش تر بطلان اين حديث را از نظر او در كلام مَناوى بررسى كرديم.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=390