نگاهى به شرح حال ابو عيسى تِرمذى

نگاهى به شرح حال ابو عيسى تِرمذى
ابو عيسى محمّد بن عيسى تِرمذى (درگذشته سال 279 هـ)، نويسنده يكى از صحاح شش گانه اى است كه نيازى به معرفى، توضيح و شرح حال ندارد; زيرا كه در بين اهل سنّت هيچ اختلافى در جلالت، عظمت و اعتبار كتابش نيست. كتاب هاى معتبرى شرح حال او را نگاشته اند(1).

(1) رك: وفيات الاعيان: 4 / 278، تذكرة الحفّاظ: 2 / 633، سير اعلام النبلاء: 13 / 270، تهذيب التهذيب: 9 / 387، البداية والنهاية: 11 / 66، الوافى بالوفيات: 4 / 294 و طبقات الحفّاظ: 278.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=389