2 ـ كلام ابو عيسى تِرمذى

2 ـ كلام ابو عيسى تِرمذى
يكى ديگر از بزرگانى كه حديث اقتدا را مورد طعن قرار داده است، ابو عيسى تِرمذى صاحب الجامع الصحيح است. وى درباره اين حديث اين گونه مى گويد:
ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، از پدرش، و او از پدر سلمه، از ابو زعراء نقل مى كند كه ابن مسعود مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به دو صحابى من; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن مسعود تمسّك كنيد».
اين حديث با اين سند از ابن مسعود غريب است. ما آن را فقط از طريق يحيى بن سلمة بن كهيل مى شناسيم. يحيى بن سلمه در حديث ضعيف دانسته شده است.
از طرفى نام ابو زعراء عبداللّه بن هانى است; و ابو زعرائى كه شعبه، ثورى و ابن عُيَيْنَه از او روايت نقل مى كنند، نامش عمرو بن عمرو است. او پسر برادر ابى الاحوص از اطرافيان ابن مسعود است(1).

(1) سنن تِرمذى: 5 / 442، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللّه بن مسعود، حديث 3831.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=388