1 ـ كلام ابوحاتِم رازى

1 ـ كلام ابوحاتِم رازى
يكى از پيشوايان اهل سنّت كه حديث اقتدا را مورد نقد و بررسى قرار داده است، ابوحاتِم محمّد بن ادريس رازى است. او اين حديث را مورد طعن و ايراد قرار داده است. مَناوى در شرحش به نقل از ابن حجر مى نويسد:
ابوحاتِم آن حديث را داراى اشكال دانسته است. بزّار نيز همچون ابن حزم مى گويد: اين حديث، صحيح نيست; زيرا عبدالملك سخنى از ربعى نشنيده است و ربعى نيز سخنى از حذيفه نشنيده است; ولى براى حديث شاهدى وجود دارد...(1).

(1) فيض القدير، شرح جامع الصغير: 2 / 72 و 73 گفتنى است كه عبارت كامل او بيان خواهد شد.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=386