سند حديث اقتدا در سخنان علماى بزرگ اهل سنّت

بخش دوم

ديدگاه علماى بزرگ اهل سنّت

پيرامون سند حديث اقتدا

سند حديث اقتدا در سخنان علماى بزرگ اهل سنّت(1)
با توجّه به آن چه بيان شد، دانستيم كه سندهاى حديث اقتدا در كتاب هايى كه به نام صحيح معروفند از اعتبار ساقط است چه برسد به كتاب هاى ديگر.
در اين بخش عين عبارات پيشوايان رجال شناس اهل سنّت را در طعن و ايراد آن حديث ذكر مى كنيم; چه به طور مطلق و با واژگانى همچون: موضوع، باطل، غير صحيح و منكر; و چه بر اساس برخى از وجوهى كه در سخنان آن ها به آن موارد اطّلاع يافتيم و در آينده به آن ها اشاره خواهيم كرد.

(1) گفتنى است مطالبى كه در تكريم و بزرگداشت علماى اهل تسنّن نقل مى شود، براى نشان دادن اهميّت و جايگاه آنان در بين اهل تسنّن در جهت تكذيب روايت ساختگى اقتدا به شيخين است وگرنه اين تأييدات مورد قبول شيعيان نيست.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=385