روايت جدّه عبداللّه بن ابى هذيل

روايت جدّه عبداللّه بن ابى هذيل
راوى ديگرى كه به نقل حديث اقتدا به شيخين پرداخته، جدّه عبداللّه بن ابى هذيل است. روايت او را ابن حزم اين گونه نقل مى كند:
احمد بن محمّد بن جسور، از احمد بن فضل دينورى، از محمّد بن جرير، از عبدالرحمان بن اسود طفاوى، از محمّد بن كثير ملاّئى، از مفضّل ضبّى، از ضرار بن مرّه، از عبداللّه بن ابى هذيل عنزى نقل مى كند كه جدّه اش مى گويد كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به آن دو نفر; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن اُمّ عبد تمسّك كنيد»(1).

(1 و 2) الاحكام في اصول الاحكام: 6 / 809 .

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=53&pgid=383