تأمّلى در سند حديث عبداللّه بن عمر

تأمّلى در سند حديث عبداللّه بن عمر
از سخنان ذهبى، ابن حجر و ديگران معلوم شد كه حديث عبداللّه بن عمر از همه طرق آن باطل است. به همين جهت و براى رعايت اختصار، از آوردن سخنان ديگران در مورد رجال اين اسانيد خوددارى مى كنيم و به همين مقدار بسنده مى نماييم.
جاى شگفتى است كه حافظ ابن عساكر(1) و امثال او كتاب هايشان را با اين احاديث منكر و نظاير آن پر كرده و صفحات آن ها را سياه كرده اند!!

(1) تاريخ دمشق: 32 / 151.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=53&pgid=382