روايت انس بن مالك

روايت انس بن مالك
يكى ديگر از راويان اين روايت، انس بن مالك است. جلال الدين سيوطى اين روايت را اين گونه نقل مى كند كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به دو صحابى من; ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن مسعود تمسّك كنيد».
سيوطى پس از نقل اين روايت مى گويد: اين روايت را تِرمذى از ابن مسعود، و رويانى از حذيفه نقل كرده اند. ابن عَدى نيز آن را در الكامل از انس نقل كرده است(1).

(1) الجامع الصغير: 1 / 82، حرف همزه، حديث 1319.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=53&pgid=375