روايت ابى الدّرداء

روايت ابى الدّرداء
يكى ديگر از راويان حديث اقتدا، ابى الدّرداء است. ابن حجر مكّى اين روايت را از طبرانى اين گونه نقل مى كند:
حديث هفتاد و دوم: طبرانى از ابى الدّرداء نقل مى كند كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; زيرا آن دو ريسمانى الهى هستند كه به سمت اهل زمين كشيده شده اند. هر كس به آن دو چنگ زند، در واقع به دستگيره محكمى تمسّك كرده است كه گسستن براى آن نيست»(1).

(1) الصواعق المحرقه: 77.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=53&pgid=373