روايت حذيفه/سند احمد بن حنبل

روايت حذيفه
سند احمد بن حنبل
حديث اقتدا را احمد بن حنبل اين گونه روايت مى كند:
سُفيان بن عُيَيْنَه، از زائده، از عبدالملك بن عمير، از ربعى بن خراش، از حذيفه براى ما نقل مى كند كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من از ابوبكر و عمر پيروى كنيد»(1).
وى هم چنين مى گويد:
وكيع از سُفيان، از عبدالملك بن عمير، از فردى كه مولاى(2)ربعى بن خراش بود، از ربعى بن خراش، از حذيفه براى ما نقل مى كند كه ما در حضور پيامبر صلى اللّه عليه وآله(3) نشسته بوديم كه حضرتش فرمود:
«نمى دانم چه قدر در ميان شما هستم. به آن دو فردى كه پس از من هستند اقتدا كنيد ـ و به ابوبكر و عمر اشاره كرد ـ و به پيمان عمّار تمسّك كنيد و آن چه را كه ابن مسعود براى شما نقل كرد، تصديق كنيد»(4).

(1) مسند احمد: 6 / 528، حديث 22734.
(2) كلمه «مولى» در سلسله اسانيد، به معناى «برده آزاد شده» يا «كسى كه توسط فرد ديگرى ـ يعنى فردى كه نامش بعد از كلمه مولى قرار مى گيرد ـ مسلمان شده» و گاهى به معناى «هم پيمان» آمده است.
(3) على رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله به صورت ناقص (ابتر) آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و صلوات را به صورت كامل آورده ايم.
(4) مسند احمد: 6 / 533.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=53&pgid=366