جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: معنای آیه تطهیر و تناقض گویی علمای اهل سنت
بخش چهارم
معناى آيه تطهير
و تناقض گويى علماى اهل سنّت

معناى آيه تطهير و سه گروه از علماى اهل سنّت
گروهى از دانشمندان اهل سنّت، با وجود درك معنا و مفهوم آيه مباركه تطهير و احاديث نقل شده درباره آن، به حقيقت اعتراف نمى كنند؛ زيرا از يك سو با اعتراف به اين معنا، اين آيه عقايد آنان را در اصول و فروع از بيخ و بن ريشه كن مى كند... .
از سوى ديگر، خود را به «سنّت پيامبر» نسبت داده اند و ادّعاى عمل به آن و پيروى از آن را دارند... از اين رو در اين آيه دچار اضطراب و تشويش شده اند و عبارات علماى اهل سنّت با يك ديگر سازگارى ندارد تا آن جا كه مشاهده مى شود يك عالم در كلام خود دچار تناقض گويى شده است... .
علماى اهل سنّت درباره معناى آيه تطهير به سه گروه تقسيم شده اند:
گروه نخست با شيعه اماميه اتّفاق نظر دارند و در واقع از سنّت اثبات شده پيامبر صلى الله عليه وآله پيروى كرده اند و در خصوص اين مقام به آن عمل نموده اند.
گروه دوم با عكرمه خارجى و مقاتل همراه شده اند. مقاتل، همان فردى كه به گفته ذهبى همه بر روى گرداندن از وى اتّفاق نظر داشته اند.
گروه سوم نيز بر خلاف نظر رسول خدا صلى الله عليه وآله و بزرگان صحابه، به ديدگاه ضحّاك عمل كرده اند. همان كسى كه به اعتراف علماى رجال اهل سنّت، از نظر نقل روايت ضعيف است.
ما از هر كدام از اين گروه هاى سه گانه يك يا دو نفر را ذكر مى كنيم:

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com