جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
فصل سوّم: شرائط امام از نظر اهل سنّت
بيعت چيست؟
بيعت، قراردادى است اجتماعى، به اين معنى كه عدّه اى با فردى از افراد قرارى منعقد مى نمايند مبنى بر اينكه: شخصى كه با او بيعت شده تعهّد مى كند كه مثلاً از بلاد بيعت كنندگان حفاظت نمايد، امور مورد احتياج آنان را تأمين نمايد، خدمات فرهنگى و بهداشتى و... در حقّ انان انجام دهد، و بيعت كنندگان نيز متعهّد مى شوند كه از او اطاعت كرده، و در مواردى اگر احتياج به كمك مالى و يا جانى داشت (البتّه برطبق ضوابطى) با او مساعدت و همكارى نمايند، بعد از اظهار تعهّد از طرفين، «بيعت» كه همين قرارداد اجتماعى است محقَّق مى شود(1).

(1) رجوع شود به كتب لغت؛ و به مقدّمه ابن خلدون.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com