جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: دقّت ها و تأمّلاتی در اسناد حدیث اقتدا
تأمّلى در سند حديث عبداللّه بن عمر
از سخنان ذهبى، ابن حجر و ديگران معلوم شد كه حديث عبداللّه بن عمر از همه طرق آن باطل است. به همين جهت و براى رعايت اختصار، از آوردن سخنان ديگران در مورد رجال اين اسانيد خوددارى مى كنيم و به همين مقدار بسنده مى نماييم.
جاى شگفتى است كه حافظ ابن عساكر(1) و امثال او كتاب هايشان را با اين احاديث منكر و نظاير آن پر كرده و صفحات آن ها را سياه كرده اند!!

(1) تاريخ دمشق: 32 / 151.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com